Política de privacitat de clients

Política de privacitat de clients de HIDROMETERING, S.L (“HIDROMETERING”)

Aquesta Política de Privacitat té com a objectiu donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i de les persones que es posen en contacte amb la companyia en relació amb aquests, i en aquest sentit, aquesta Política resulta aplicable a:

 1. Persones que tenen un contracte de manteniment o lloguer d’equips de mesura amb HIDROMETERING per a la prestació d’algún servei. Client del servei.
 1. Persones que contacten amb HIDROMETERING per a realitzar gestions precontractuals (sol·licitar una alta o sol·licitar una portabilitat).
 1. Persones que contacten amb HIDROMETERING per a informar incidències del servei, realitzar consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol tipus sense mantenir una relació contractual amb aquesta entitat (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals del servei, etc.).
 1. Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers diferents del client, les dades dels quals figuren en un contracte per haver estat informats pel propi client o pel propi interessat, com ara, autoritzats pel titular per a realitzar gestions en el contracte, com a contacte per a notificacions, o aquells les dades de cobrament dels quals estan indicades en el contracte per al pagament del rebut.

La web té la seva pròpia Política de Privacitat de la Web que pot consultar en l’enllaç següent

1. Qui és el responsable de les dades que facilita? 

El responsable del tractament de les dades personals és HIDROMETERING S.L. (d’ara endavant, “HIDROMETERING”).

2. Quin tipus de dades recull HIDROMETERING? 

Segons la gestió que realitzi, HIDROMETERING tractarà les següents categories de dades de caràcter personal:

 1. Dades identificatives i de contacte:
 • Dades identificatives i de contacte: Nom, cognoms, DNI, telèfon fix o mòbil, correu electrònic, adreça, documents acreditatius de la identitat, documents acreditatius d’apoderament, protocols notarials, càrrec, empresa i dades de contacte professional. Algunes dades acreditatives només seran necessàries per a dur a terme gestions específiques.
 • Informació sobre el punt de subministrament per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte de manteniment o lloguer d’equips de mesura: Adreça del punt de subministrament.
 1. Dades econòmiques i de facturació: dades bancàries facilitades pel client o per persona autoritzada, nº de factura, import de factures i deute.
 1. Diverses dades facilitades voluntàriament per vostè en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (efectuar una reclamació, realitzar consultes, sol·licitar l’aplicació d’ajudes o bonificacions socials quan procedeixi en supòsits de vulnerabilitat, comunicació de circumstàncies familiars, o altres circumstàncies que ens exposi voluntàriament).
 1. Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a HIDROMETERING i que quedaran integrades en l’expedient del contracte. Dades de contacte d’un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per a realitzar diverses gestions en el seu nom en realització amb el seu contracte, documentació pública.

En el cas que les dades personals aportades siguin titularitat d’un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat a aquest tercer d’aquesta Política de Privacitat i ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a HIDROMETERING amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Les dades a les quals ens hem referit fins ara poden pertànyer al titular del subministrament, al consumidor o a tercers autoritzats.

 1. Dades d’accés i de connexió a l’Oficina Virtual: credencials, adreça IP, tipus i ID del dispositiu, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s’accedeix al Lloc Web, informació de navegació, activitat en el Lloc Web, i cookies. Pot consultar més informació sobre cookies a la nostra Política de Cookies.

Quan li sol·licitem dades personals per mitjà de formularis web per a tramitar la seva sol·licitud, marcarem amb un asterisc les dades estrictament necessàries per a dur a terme les gestions. Si no ens facilita aquestes dades, no podrà continuar la tramitació de la gestió que vagi a realitzar.

3. Quines mesures de seguretat s’han implantat per a protegir les dades personals?

HIDROMETERING tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i els fins del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

4. Tràmits realitzats per un tercer o en nom d’una empresa i per Administradors de Finques 

Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals es realitzarà per una persona en el seu propi nom i en aquest cas facilitarà únicament dades personals de les quals és titular. No obstant això, s’admetrà que l’Usuari faciliti dades d’un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de forma lícita; (ii) hagi informat a l’afectat, quan procedeixi, del tràmit o consulta que va a realitzar, i (iii) compti amb un interès legítim per a dur a terme la gestió que inicia. En aquest sentit, es podran efectuar gestions en nom de tercers en el cas de:

 • Persona amb autorització expressa del titular.
 • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d’aquestes.
 • Administradors de Finques degudament col·legiats, actuant en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

Les dades personals dels representants, persones de contacte i Administradors de Finques es tractaran, en base a l’interès legítim (d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.

5. Per a què utilitzem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

Tractarem les categories de dades indicades a l’apartat 2 d’aquesta Política, per a les finalitats i amb base legitimadora que s’indica a continuació:

 1. Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte, les seves dades econòmiques i de facturació, i dades tècniques del servei contractat, així com diverses dades facilitades voluntàriament per vostè en posar-se en contacte amb nosaltres i les dades de terceres persones que vostè o el mateix tercer hagin facilitat i que estan integrades en l’expedient de contracte, així com les dades d’accés i de connexió a l’Oficina Virtual, per a gestionar el servei de manteniment o lloguer d’equips de mesura: atenció de les diferents sol·licituds en relació amb els serveis prestats (alta, baixa, canvi de titularitat, complimentació i signatura de documentació), incidències, emissió de factures, cobrament de factures, rectificació de factures, servei d’atenció al client, incloent la gravació de les trucades telefòniques, tramitació de gestions administratives, incloses les necessàries per a mantenir l’exactitud de les dades, les relacionades amb l’impagament del servei, i les necessàries per al manteniment del servei. La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 1. Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte , les seves dades econòmiques i de facturació, o i dades tècniques del servei contractat, així com diverses dades facilitades voluntàriament per vostè en posar-se en contacte amb nosaltres, així com les dades de terceres persones que vostè o el mateix tercer hagin facilitat i que estan integrades en l’expedient de contracte per a atendre les sol·licituds que voluntàriament ens efectuï com a client(reclamacions, consultes de dubtes, aplicació de ajudes o bonificacions socials quan procedeixi en supòsits de vulnerabilitat, o altres). La base legitimadora és l’execució del contracte, quan les sol·licituds estiguin vinculades a serveis contractats.
 1. Utilitzarem les seves dades identificatives i de contacte per a oferir-li o fer-li arribar, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions promocionals sobre els productes i serveis que comercialitza i esdeveniments que organitza HIDROMETERING, sempre que ens dongui el seu consentiment. La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

6. Qui poden accedir a les seves dades personals? 

HIDROMETERING compta amb prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques pròpies del contracte (proveïdors de serveis tecnològics, suport en l’atenció al client, assessoria jurídica, impressió ensobrat i remissió de factures, emmagatzematge i destrucció d’arxius físics, entre altres) que en el seu cas hauran d’accedir a les seves dades per a poder realitzar els serveis concertats. Aquests prestadors tindran la condició d’Encarregats del tractament d’acord amb la Llei Orgánica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions de HIDROMETERING. Aquests Encarregats en cap cas utilitzaran les dades personals de l’usuari per a fins propis o diferents als detallats en aquesta Política.

Alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicades en el EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. HIDROMETERING garanteix que:

Per a més informació sobre aquesta matèria, contacti amb el Delegat de Protecció de dades de HIDROMETERING per algun dels mitjans indicats en aquesta Política.

7. A qui comuniquem les seves dades?

HIDROMETERING només comunicarà les seves dades personals a tercers si vostè ho ha consentit expressament o quan vingui imposat per obligació legal.

HIDROMETERING pot venir obligada a comunicar dades d’usuaris, siguin o no clients, a les Administracions titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que es presten, o quan la comunicació resulti necessària per a atendre a un requeriment de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o d’una altra Administració, així com quan sigui necessari per a gestionar judicialment alguna qüestió relacionada amb el servei.

HIDROMETERING està obligada, per disposició legal, a comunicar les dades personals dels clients del servei a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A., per a l’adequada gestió del seu contracte de subministrament en base al Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua

8. Per quant temps conservem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades pel temps necessari per a complir amb les finalitats descrites. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a respondre d’eventuals responsabilitats legals. Transcorregut aquest període les seves dades seran eliminades de forma definitiva.

9. Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com pot exercir-los?

La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades:

DretContingut
AccésPodrà consultar les seves dades personals incloses en les bases de dades de HIDROMETERING.
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
SupressióPodrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.
OposicióPodrà oposar-se al tractament de les seves dades personals per a les finalitats basades en l’interès públic o en l’interès legítim.
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos: (a) Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades. (b) Quan el tractament és il·lícit, però vostè s’oposa a la supressió de les seves dades. (c)Quan HIDROMETERING no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions. (d) Quan vostè s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
PortabilitatPodrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat, així com a transmetre-les a un altre Responsable del Tractament.

Recordi que, a més, per a els tractaments per als quals hagi atorgat el seu consentiment, podrà vostè retirar-lo en qualsevol moment.

Per a exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, bastarà que ens enviï la seva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu postal a l’adreça: apartat postal FD 1290
 • Per correu electrònic: atencioalclient@hidrometering.com

El sol·licitant haurà d’estar suficientment identificat en la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà sol·licitar que ens faciliti la informació addicional necessària per confirmar la seva identitat. En cas que s’actuï a través de representació legal haurà d’aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

En tot cas, com a afectat o interessat, vostè també pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat)

Adicionalment HIDROMETERING ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial.

Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic – privacy@hidrometering.com o per correu postal a l’adreça, apartat postal FD 1290, indicant a la sobrecarta “A l’atenció del delegat de protecció de dades de HIDROMETERING”