COM PUC CONTRACTAR?

Per a agilitzar el procés de contractació del subministrament d’aigua, des de Hidrometering hem arribat a un acord comercial amb l’Entitat subministradora, Aigües de Barcelona, perquè ofereixi en el nostre nom, la possibilitat d’adquirir l’equip de mesura, llogar-lo o contractar el manteniment.

EN QUÈ CONSISTEIX EL MANTENIMENT?

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en el seu nom, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat en laboratori) perquè l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) procedeixi a la seva instal·lació.

PUC CANVIAR EL TITULAR DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT?

Si ha comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, pot realitzar de manera gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest quedarà subrogat al seu favor.

ÉS OBLIGATORI TENIR UN CONTRACTE DE MANTENIMENT?

D’acord amb la normativa aplicable, per contractar un subministrament d’aigua, és obligatori disposar d’un equip de mesura d’aigua, amb el contracte de manteniment corresponent amb una empresa especialitzada. En cas que l’equip de mesura no funcioni correctament, esteu obligat a reposar l’aparell avariat. Mitjançant el contracte de manteniment, s’allibera de tal obligació, subrogant-la a MUSA, que assumeix l’obligació de manteniment de l’equip de mesura durant la vigència del contracte.

QUÈ ÉS UN EQUIP DE MESURA PREPARAT PER A L’ENVIAMENT DE SENYALS DE TELELECTURA?

És un equip de mesura que disposa de l’equipament necessari per a transmetre les dades de consum, de manera autònoma.


Per normativa, tots els equips de mesura han d’estar adequats per a una connexió d’enviament de senyals de telelectura, la qual cosa permet a l’Entitat subministradora, una vegada connectat l’equip de mesura a la xarxa de comunicacions, informar-lo de manera ràpida del seu consum, i dels possibles excessos o de les fugides que puguin produir-se, a través de sistemes d’alertes de gran valor afegit per als clients.

QUÈ PASSA SI L’EQUIP DE MESURA S’AVARIA O ARRIBA AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL?

Si l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) detecta qualsevol anomalia en l’equip de mesura d’aigua, ens el notificarà a Hidrometering com a responsables del manteniment i nosaltres lliurarem immediatament un nou equip de mesura homologat a l’Entitat subministradora perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua. Vostè, com a client, no ha de preocupar-se de res.